Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 De algemene- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder light coaching, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

1.2 Opdrachtnemer: SONLICO, wel of niet expliciet handelend in de hoedanigheid van “Ezycoach”, een in het register van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam van SONLICO.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bedrijf, stichting, vereniging), die de opdracht voor levering van diensten en producten heeft gegeven middels een voor akkoord digitaal ondertekend inschrijfformulier of offerte.

1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

1.6 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.7 Door inschrijving op de website of ondertekening van een offerte maakt de opdrachtgever kenbaar deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

1.8 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

Artikel 2 - Offertes

2.1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of digitaal per email binnen 30 dagen worden bevestigd.

2.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, SONLICO is niet BTW plichtig en brengt aldus geen BTW in rekening bij opdrachtgever.

2.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.5 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach gaat opdrachtgever akkoord met een termijn van 14 dagen waarin opdrachtnemer in staat wordt gesteld om een geschikte coach te vinden.

3.6 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach is opdrachtnemer het recht voorbehouden om op ieder moment een wisseling aan te brengen in de bij de uitvoering van de opdracht betrokken coach.

3.7 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat de online coaching indien nodig tevens kan worden ingezien door (een) trainer-coach(es) en/of een onafhankelijk psycholoog, ter kwaliteitsborging en verbetering van de dienstverlening van SONLICO.

3.8 Opdrachtnemer voorziet niet in enige vorm van dienstverlening, advisering of begeleiding in het kader van individuele vraagstukken op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Bij vermoeden of bevestiging van (ernstige) psychische klachten of problematiek, waaronder een burn-out, bij opdrachtgever of coachee, zal opdrachtnemer doorverwijzing adviseren naar de huisarts en/of relevante instanties binnen de (geestelijke) gezondheidszorg.

3.9 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach worden afspraken over de invulling van de dienstverlening per individueel traject gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze afspraken zijn niet uniform en kunnen wijzigen gedurende de dienstverlening.

3.10 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach wordt tijd besteed door de coach aan bestudering van documenten en/of werken aangeleverd door de opdrachtgever in het kader van het coachingstraject in mindering gebracht op de maandelijkse coachingsduur zoals overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer.

3.11 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach worden coachingsminuten die als gevolg van onbeschikbaarheid van een coach niet worden ingevuld, naar rato in mindering gebracht op de maandelijkse abonnementskosten.

 

Artikel 4 - Contractduur en opzegging

4.1 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach bedraagt de contractduur van het abonnement “Ezy Light Coaching” minimaal 2 maanden.

4.3 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Opzegging door opdrachtgever geschiedt door het sturen van een e-mail inzake naar ezycoach-sonlico@gmx.nl.

4.4 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 volle kalendermaand in acht te nemen. Opdrachtnemer is niet verplicht om de dienstverlening gedurende de opzegtermijn te continueren indien opdrachtgever zich niet conformeert aan de online huisregels van SONLICO en/of algemeen geaccepteerde omgangsvormen en fatsoensnormen. Opzegging door opdrachtgever geschiedt door het sturen van een e-mail inzake naar ezycoach-sonlico@gmx.nl.

4.5 Als opdrachtnemer, in het geval van diensten die worden aangeboden in het kader van Ezycoach, er niet slaagt om binnen de in paragaaf 3.5 gestelde termijn een geschikte coach te vinden voor opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te beëindigen met terugbetaling van eventueel door opdrachtgever betaalde abonnementsgelden.

4.6 Als één van de partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

5.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 - Geheimhouding

6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2 Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

6.3 Opdrachtnemer verstrekt geen informatie over geleverde diensten of producten aan derden, zonder daarvoor expliciete toestemming van opdrachtgever te hebben ontvangen of daartoe wettelijk verplicht te zijn.

6.4 Opdrachtgever is daarnaast gebonden aan de inhoud van de Privacy Statement van Ezycoach / SONLICO, voortvloeiend aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

7.1 Voorzover auteurs-, merk-, modellen, - handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-,  model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

7.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1 Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

8.3 Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

8.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

8.6 Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

8.7 In geval van dienstverlening in het kader van Ezycoach vindt betaling plaats aan het einde van iedere kalendermaand op een wijze zoals overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer.

8.8 In geval van dienstverlening in het kader van Ezycoach zullen de geadverteerde maandelijkse abonnementskosten gedurende de eerste (onvolledige) maand van de overeenkomst naar rato bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, eventueel middels een correctie op het factuurbedrag van de laatste abonnementsmaand.

 

Artikel 9 - Incassokosten

9.1 Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 50% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

10.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

10.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 11 - Annulering / beëindiging van de overeenkomst in geval van SONLICO dienstverlening anders dan in de hoedanigheid van de handelsnaam Ezycoach

11.1 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;

11.2 De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren per email aan ezycoach-sonlico@gmx.nl.

11.3 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.

11.4 Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

11.5 Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

11.6 Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

11.7 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 12 - Persoonsgegevens

13.1 De Privacy Statement van SONLICO, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorziet in een overzicht van beleid en maatregelen betrekking hebbend op de bescherming persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens binnen Ezycoach / SONLICO en heeft tevens betrekking op de diensten door SONLICO worden geleverd in de hoedanigheid van “Ezycoach”, een in het register van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam van SONLICO.

 

Artikel 13 - Geschillenbeslechting

14.1 Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

Artikel 14 - Klachten

15.1 In geval van diensten die worden aangeboden in het kader van EzyCoach kan opdrachtgever een klacht indienen over de coaching van Ezycoach middels het aanschrijven van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van EzyCoach via klachtenfunctionarisezycoach@gmx.com