Verantwoordelijke

Ezycoach.nl / SONLICO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ezycoach / SONLICO, Weerdsingel WZ 66, 3513BG Utrecht sonlico-ezycoach@gmx.com.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Online Light Coaching is te bereiken via

sonlico-ezycoach@gmx.com.

Hoe wij gegevens beveiligen

Ezycoach / SONLICO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging daarvan tegen te gaan.

De online coachingsapplicatie van Ezycoach / SONLICO voldoet aan extreem hoge internationale kwaliteits- en veiligheidsstandaarden en Ezycoach / SONLICO maakt gebruik van Discord servers voor gegevensopslag.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via gsonlico-ezycoach@gmx.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ezycoach / SONLICO legt enkele persoonsgegevens van je vast. Het gaat om zgn. algemene persoonsgegevens, dat zijn naam, voornaam, leeftijd, emailadres, telefoonnummer en je bankrekeningnummer.  Dit is nodig om je gebruik te kunnen laten maken van onze diensten.

Bijzondere persoonsgegevens betreft informatie over jou, die je in de chat deelt met je coach. Welke gegevens dat zijn bepaal jij zelf. De vastlegging is alleen nodig voor de coaching.

Grondslag van verwerken van algemene persoonsgegevens

Ezycoach / SONLICO verwerkt jouw algemene persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om de online dienstverlening aan je te kunnen leveren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De algemene persoonsgegevens worden digitaal en met twee-factor authentificatie opgeslagen door onze coördinator. Deze is, samen met de SONLICO bestuurssecretaris/penningmeester, de enige die toegang heeft tot de gegevens. In het geval van een zgn. datalek worden de gegevens direct veilig gesteld en worden de betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur op de hoogte gesteld.

Hoe lang we algemene persoonsgegevens bewaren

Ezycoach / SONLICO bewaart je algemene persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn vastgelegd. Wij hanteren daarvoor een bewaartermijn van maximaal 5 jaar. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gedurende de uitvoering van onze online dienstverlening kun jij bepalen of je bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wilt delen met Ezycoach / SONLICO. Onze online applicatie voldoet daarom aan de hoogste internationale online veiligheidsstandaarden en wij maken gebruik van private Discord servers voor gegevensopslag. Met het ondertekenen van de overeenkomst met Ezycoach / SONLICO geef je toestemming tot verwerking van deze bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens. Neem voor meer informatie over de beveiliging van onze online applicatie contact met ons op via sonlico-ezycoach@gmx.com.

Grondslag van verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

In het kader onze online dienstverlening kun jij bepalen om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te delen met de coach van Ezycoach / SONLICO. Deze gegevens worden opgeslagen in de coachingsapplicatie ten behoeve van coaching en kwaliteitsverbetering : het gaat om gegevens die relevant zijn om goed te kunnen coachen en/of dienen als geheugensteun voor jezelf en voor de coach.

Hoe lang worden bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bewaard?

Voor bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (de inhoud van de coaching) geldt een bewaar termijn van maximaal drie maanden na afloop van het coachingstraject, tenzij een langere bewaarduur individueel met je is afgesproken (om eventueel de coaching later te kunnen hervatten).

Geautomatiseerde besluitvorming

Ezycoach / SONLICO neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee worden bedoeld besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ezycoach / SONLICO) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ezycoach / SONLICO verstrekt geen informatie aan derden, tenzij je daar zelf om vraagt, of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ezycoach / SONLICO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ezycoach / SONLICO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je meent dat wij, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via sonlico-ezycoach@gmx.com. Wij verwijderen deze informatie vervolgens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ezycoach / SONLICO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sonlico-ezycoach@gmx.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Ezycoach / SONLICO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ezycoach / SONLICO, december 2021